Giải trí
Thể thao
Previous
Next
Chào mừng Quý Khách VIP6 ***jpc đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***bpr đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***slr đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***xgq đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***dal đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***igv đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***flb đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***mba đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***qmu đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***rgl đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***tlx đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***rha đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***wcf đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***jad đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***edm đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***kcd đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***tcr đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***qjx đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***zjm đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***lgh đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***kbg đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***hkq đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***iog đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***wzi đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***sze đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***rsj đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***kqs đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***wcm đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***vhs đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***dbe đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***vwe đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***rls đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***dlg đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***fsw đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***emg đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***hrm đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***yws đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***onq đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***tye đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***wpm đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***fqc đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***khs đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***qbp đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***yea đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***hpo đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***pzs đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***mdt đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***zkr đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***pvt đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***ybq đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***bxy đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***bkv đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***aqt đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***hfi đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***sru đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***cxi đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***fre đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***ale đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***fvo đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***uae đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***cqi đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***jho đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***vgy đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***pic đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***qxc đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***rfj đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***zga đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***uzg đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***ihz đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***ibo đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***usn đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***sfm đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***igw đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***jfp đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***kno đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP6 ***gyz đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***gfv đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***amn đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP5 ***zwi đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt Chào mừng Quý Khách VIP7 ***acs đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***yzk đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP7 ***vwz đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP6 ***eiw đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***rjb đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***bxf đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP7 ***rjy đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP7 ***pag đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***cmz đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***nrp đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP6 ***hgm đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP6 ***uve đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***ink đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP7 ***tgd đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP6 ***lma đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***iwo đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***pvy đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP6 ***lir đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP7 ***rgu đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP6 ***tkn đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạtChào mừng Quý Khách VIP5 ***dly đến với K8, Chúc Quý Khách thắng lớn, phát tài phát đạt
Trò chơi nổi bật

AGIN

XỔ SỐ VIỆT NAM

ĐÁ GÀ

TÊN LỬA SIÊU TỐC

XÓC ĐĨA

VGAMING

Casino
Slot

Giải trí K8 là trang web cá cược quy mô tầm cỡ Thế Giới, có trụ sở được đặt tại Thành phố Manila, Philippines. Đây là công ty giải trí thuộc tập đoàn Asia Gaming (AG), một trong những tập đoàn hàng đầu Thế Giới về ngành cá cược online.Tập đoàn này cũng sở hữu hàng loạt trang web cá cược nổi tiếng như AG Casino, AG Yacht Club, AG VIP, AG New World Hotel, AG Casino Boracay, v.v..

K8 hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cá cược trực tuyến và có cả casino thực thụ được đặt tại Philippines. Nhà cái này có mô hình kinh doanh cực kỳ phong phú từ cá cược thể thao, xổ số, số đề online, đến các trò chơi đánh bài trực tuyến, cũng như các game dân gian, bắn cá, đá gà… Hiện này K8 còn cho ra mắt các trò chơi các cược thể thao điện tử cực kỳ hấp dẫn. Các trận đấu được tường thuật trực tiếp cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Giao diện trang chủ Nhà cái K8
Giao diện trang chủ Nhà cái K8

Tại sao chọn nhà cái K8?

Nhà cái K8 tuy mới được thành lập từ năm 2015, nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cá cược tại châu Á cũng như trên toàn Thế giới. Nhà cái K8 sáng lập bởi Asia Gaming – Một tên tuổi nổi tiếng trong làng casino. Sau khi phát triển mạnh casino, họ chính thức bước vào lĩnh vực casino trực tuyến và cá độ bóng đá…

Được thành lập tại Phillipines và được chính phủ Philippines cấp phép hoạt động hợp pháp Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). Nên K8 luôn là điểm đến uy tín được hàng triệu người chơi tham gia. K8 hoạt động theo đúng quy tắc do Cơ quan quản lý ban hành, đảm bảo 100% độ an toàn và bảo mật cho khách hàng.

Kể từ khi ra đời, nhà cái K8 đã không ngừng khẳng định thương hiệu của mình với nhiều thương vụ tài trợ, quảng cáo cho các cầu thủ và đội bóng lớn trên thế giới.

  • Đầu tiên, là bản hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho K8 với cầu thủ tiền vệ nổi tiếng của Đức Micheal Ballback.
  • Năm 2016, nhà cái K8 trở thành nhà tài trợ chính thức cho đội bóng West Bromwich Albion tại giải ngoại hạng Anh.
  • Năm 2017, K8 xâm nhập Bundesliga với bản hợp đồng tài trợ cho Schaike 04 và tiếp tục ở ngoại hạng Anh với việc tài trợ độc quyền cho Manchester City.

Bên cạnh đó, K8 còn tiếp tục mở rộng thương hiệu thông qua việc tài trợ cho Cardiff City tại giải hạng nhất Anh.

Với việc tham gia tài trợ cho các đội bóng lớn tại châu Âu liên tục trong các năm, K8 đã chứng tỏ được tiềm lực tài chính vô cùng ổn định, uy tín của mình trên toàn thế giới.

Và hiện tại, đây cũng là Nhà cái có tỷ lệ trả thưởng cao nhất châu Á và đứng trong top đầu Thế Giới.

Các dịch vụ tại K8

K8 cung cấp các sản phẩm cá cược thể thao với 2 nhà cung cấp uy tín là Opus Gaming và Saba Sports. Nhờ việc chọn 2 nhà cung cấp nổi tiếng này nên các kèo cá cược trên K8 được thiết kế đa dạng và phong phú phù hợp với nhu cầu của người chơi Việt Nam.

Bên cạnh đó K8 còn xây dựng đa nền tảng khởi nghiệp kiếm tiền online, giao dịch sàng chứng khoán bên cạnh đó việc tiếp nhận những đồng coin để giao dịch là một trong những hình thức cho sự phát triển và tiến bộ không ngừng của k8

Nhà cái K8 cũng sở hữu casino K8 – Asia Gaming đặt tại Philippines. Ngoài ra, K8 còn hợp tác với nhiều nhà cung cấp casino khác để mang tới sự đa dạng cho khách hàng. K8 cũng cung cấp cho người chơi các keno và slots game vô cùng thú vị và hấp dẫn vân vân và mây mây.

Hiện nay K8 cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến xổ số như chơi số đề online hay xổ số siêu tốc, Casino, live casino, thể thao bet, và còn các bộ môn khác như esport (thể thao điện tử)

K8 chăm sóc khách hàng ra sao?

Nhà cái K8 luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất bất kể khi nào khách có nhu cầu. Khách hàng được hỗ trợ bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Việt. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của K8 là những nhân viên có chất lượng chuyên môn cao, luôn tận tình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của khách hàng 24/7, kể cả các ngày lễ tết.

Ngoài ra, K8 còn hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zalo, Insatagram… giúp người chơi có thể tìm ra cách hỗ trợ tiện lợi nhất

Đăng ký K8 có khó không?

Để tham gia cá cược trên nhà cái K8, bạn cần tạo cho mình một tài khoản. Việc này vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

  1. Bạn tuy cập link vào k8 mới nhất, ấn đăng ký, rồi điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của nhà cái.
  2. Chọn tên truy cập: Bạn chọn một tên truy cập và không được trùng với tên tài khoản của những người chơi đã tạo trước đó.
  3. Tạo mật khẩu cho tài khoản: Mật khẩu phải đảm bảo yêu cầu gồm từ 8-16 ký tự bao gồm cả chữ và số.
  4. Xác nhận số điện thoại và email: Bạn cần nhập chính xác số điện thoại và email để có thể xác nhận được tài khoản và nhận được các thông báo sau này.
  5. Nhập mã xác nhận, tích xác nhận bạn trên 18 tuổi và ấn xác nhận

Hướng dẫn đăng ký tài khoản K8

Để anh em không phải chờ lâu tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản k8 để có thể thỏa đam mê với những con số tại k8

Việc tạo tài khoản ở trang này hết sức đơn giãn và bạn cần ghi nhớ một số điều sau:
– Có số điện thoại việt nam
– Địa chỉ Email
– Thông tin họ và tên
Anh em có thể lấy link đăng ký K8 ở trên baner

Nhập thông tin đăng ký K8
Nhập thông tin đăng ký K8
Tên truy cập (từ 5-11 kí tự chữ hoặc số)

– Anh em tạo tên nào đó dễ nhớ viết liền chữ và số (không ký tự đặt biệt như[email protected]#$%^&*():”)

– Đây là ID để mỗi lần đăng nhập vào vào web K8


Mật khẩu ( từ 8-16 kí tự chữ và số )

– Một gợi ý nhỏ với anh em là mật khẩu nên trùng với tài khoản facebook hay gmail để tránh trường hợp nhớ nhầm mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

– Chổ này anh em điền lại dòng mật khẩu bên trên giống y hệt nhau nha
và không được sai 1 kí tự nào luôn nha ( để xác minh rằng mật khẩu này là mình nhớ )

Họ tên ( Điền tên thật như trên CMND)

– Anh em điền đẩy đủ họ tên vào, họ tên trùng với họ tên trên tài khoản ngân hàng
điều này để anh em không bị mất tiền
và tránh trường hợp không thêm (add) được thẻ vào để rút tiền khi thắng.

Số điện thoại ( 10 số, bắt đầu bằng 0)

– Anh em điền số điện thoại của mình vào bắt đầu bằng số 0
Số điện thoại nào có thể liên lạc được nha để
Chuyên viên chăm sóc từ trang gọi điện thoại ngay khi anh em vừa đăng ký. ( mình khoái K8 ở chổ này hỗ trợ rất nhiệt tình nha)

– Lưu ý số điện thoại này chưa đăng ký ở trang trước đây

Địa chỉ Email

– Anh em điền địa chỉ mail vào đây để bên trang khi có chương trình khuyến mãi

mới ra mắt sẽ gửi mail anh em để kịp thời tham gia chương trình

Mã xác nhận 

– Cuối cùng là mã xác nhận anh em thấy hình hiển thị gì thì điền vào

chổ đó trường hợp như hình thì điền là “tnph7” xong bấm nút đăng ký là xong tài khoản K8

Sau đó bạn bấm đăng ký để hoàn tất bước đăng ký 

Như vậy là bạn đã hoàn thành các các bước đăng ký tài khoản


Tải app k8 dễ hay khó?

Tải app giờ không còn khó như trước đây nữa, vì giờ app đã xuất hiện trên Chplay. Điều này dễ dàng giúp anh em chơi và trả nghiệm app k8 một cách dễ dàng, để tải app k8 trên Chplay ( hệ điều hành android ).

Các bạn chỉ cần lên Ch play  bằng điện thoại Android và tìm app với từ khóa “k8” như hình bên dưới:

Từ khóa k8 trên CH Play
Từ khóa k8 trên CH Play

Quan trọng là các bạn chú ý đến biểu tượng (icon) của app để tránh nhầm lẫn cũng như bị các trang khác câu kéo không công khai.

Anh em chú ý biểu tượng app để tránh tải nhầm app xong bị lừa gạt lại quay sang nói k8 lừa đão bạn nha.

Để biết thêm cách phân biệt app  ở hệ điều hành android các bạn vào link bên dưới để tìm hiểu thêm cách thức để tránh và né tải nhầm app, không đúng app

Hướng dẫn tải app k8 chính thức (andorid)

Dưới đây là thông tin app chính chủ của K8 bạn nha

App K8

Tìm app K8 ngay tại link này

Nạp tiền k8 dễ hay khó?

Nạp tiền ở trang web này là một trong những trang game mà mình thấy là đa dạng nhanh gọn không trang nào bằng

Đủ hết các loại nạp tiền như: internet banking,mobile banking, local bank (ngân hàng địa phương), momo, zalopay, đặc biệt là có nạp bằng thẻ cào

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn sơ cho anh em và quý khách các bước nạp tiền bằng thẻ cào

Nạp tiền bằng thẻ cào k8 (bằng hình ảnh)

Bước 1:

Dĩ nhiên rồi cần có tài khoản k8 (để đăng ký bạn click vào baner ở trên trang để đăng ký)

Bước 2:

Sau khi hoàn thành các bước đăng ký và đăng ký thành công thì bạn có thể tiến hành dễ dàng phướng thức nạp tiền bằng thẻ cào

Bước 3

bấm vào nút Gửi tiền ở góc dưới

Nút bấm thứ 2 từ trái sang phải

Bấm nút gửi tiền K8

Bước 4:

Sau đó bạn chọn đến “Gửi tiền bằng thẻ cào” (như hình dưới)

Gửi tiền bằng thẻ cào

Gửi tiền bằng thẻ cào

1. Chọn nhà mạng , 2. Mệnh giá, 3. Mã thẻ cào & số seri 4. Hoàn thành bước nạp tiền
Đến giao diện này thì thấy quen không nào, việc còn lại rất đơn giãn
Thời gian lên điểm thành công: 1 – 2 phút ( anh em kiên nhẫn 1,2 phút chờ đợi lên điểm thành công nhé)

Lưu ý nạp tiền bằng thẻ cào

Nạp tiền bằng thẻ cào này ở Việt Nam đang chịu tính phí nhà mạng. Sau vụ Rikvip (Phan Sào Nam) thì anh em cũng biết
thẻ cào giờ khó lắm, Và nhà mạng bây giờ đã tính phí quy đổi tiền lên một con số rất cao như ở dưới đây anh em lưu ý là phần phí này của mình sẽ chịu
Viettel: 34%
Vinaphone:34%
MobiFone: 37%
Giống như hình tạm tính bên dưới: ví dụ bạn nạp thẻ cào 500.000 vnđ thì bạn được nhận số tiền vào tài khoản là 330.000 vnđ số tiền mất đi gọi là phí dịch vụ từ nhà mạng.

Gửi tiền bằng thẻ cào

Như vậy là các bước nạp tiền k8 bằng thẻ cào là kết thúc
Để xem chi tiết các phương thức nạp tiền khác và chi tiết hơn bạn vào link này: Nạp tiền K8


– Vì sao bạn chọn nà cái Cái K8